Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau, sylwadau neu gwynion am Sgrinio Serfigol Cymru?

Yn Sgrinio Serfigol Cymru rydyn ni’n credu bod eich awgrymiadau, eich sylwadau a’ch cwynion yn ein helpu ni i wella’n gwasanaeth. Rydyn ni’n rhoi sylw llawn i bob un. Ein nod yw dysgu a’u defnyddio nhw i wella ansawdd y gwasanaeth rydyn ni’n ei gynnig.

Awgrymiadau neu sylwadau

Gallwch chi drosglwyddo’ch awgrymiadau neu’ch sylwadau trwy eich meddyg teulu neu’r un sy’n gwneud y prawf taeniad, trwy Gyd-drefnydd y Rhaglen yn eich ardal neu gallwch chi eu hanfon at Gyfarwyddwr Sgrinio Serfigol Cymru. Mae ffurflen adborth ar ein gwefan hefyd ar gyfer sylwadau neu awgrymiadau cyffredinol.

Cwynion: pwy sy’n cael cwyno?

Gall unrhyw ferch wneud cwyn os yw yn (neu wedi) defnyddio Sgrinio Serfigol Cymru. Os ydych chi’n methu gweithredu drosoch chi’ch hunan, waeth beth yw’r rheswm, rydyn ni’n fodlon derbyn y gwyn gan berthynas agos neu ffrind. Dim ond gyda’ch caniatâd chi y dylai’r fath gwynion gael eu gwneud.

Bydd pob cwyn yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

Oes terfyn amser?

Oes. Fel arfer, rhaid cwyno cyn pen chwe mis i’r digwyddiad, neu cyn pen chwe mis i’r adeg y sylweddoloch chi fod gennych chi achos dros gwyno (os nad oes blwyddyn gyfan wedi mynd heibio ers y digwyddiad ei hun).

Wrth bwy y dylwn i gwyno?

Os ydych chi am gwyno am safon y gofal a gawsoch chi wrth gael eich prawf taeniad yn eich meddygfa neu glinig, anfonwch eich cwyn yn syth at y staff yno. Mae gan feddygon teulu, Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau GIG eu trefn eu hunain o ddelio â chwynion.

Os ydych chi wedi cwyno neu gynnig sylwadau am y gofal a gawsoch chi yn y feddygfa neu’r clinig, efallai y byddwch chi hefyd am drafod y mater gyda Chyd-drefnydd y Rhaglen yn eich ardal.

Os ydych chi am gwyno am safon y gwasanaeth a gawsoch chi gan Sgrinio Serfigol Cymru, anfonwch eich cwyn yn syth at Gyd-drefnydd Rhaglen Sgrinio Serfigol Cymru yn eich ardal.

Mae eu henwau a’u cyfeiriadau yng nghefn y daflen hon.

Sut gallaf i gwyno?

Yn llafar: efallai y byddwch chi am drafod y mater gyda Chyd-drefnydd lleol y Rhaglen. Os nad oes modd datrys y mater a bod angen gwneud rhywbeth pellach, byddwn ni’n gofyn i chi ysgrifennu’ch cwyn.

Yn ysgrifenedig: Ysgrifennwch at Gyd-drefnydd y Rhaglen yn eich ardal neu at Gyfarwyddwr Sgrinio Serfigol Cymru. Nid oes angen i’ch llythyr fod yn hir nac yn fanwl, ond fe ddylech chi ddweud :

  • am bwy neu beth rydych chi’n cwyno, ac enwau’r staff os ydych chi’n eu gwybod nhw
  • ble a phryd y digwyddodd y mater
  • beth rydych chi eisoes wedi’i wneud am y mater (os gwnaethoch chi unrhyw beth)
  • beth rydych chi’n ei geisio wrth gwyno – er enghraifft, ymddiheuriad, esboniad, newid yn y gwasanaeth.

Oes modd i mi gael help i ysgrifennu fy nghwyn?

Gallwch chi ofyn i’ch Cyngor Iechyd Cymuned am gyngor a chymorth. Mae eu manylion yn y llyfr ffôn lleol.

Os ydych chi’n amharod (neu’n methu) ysgrifennu’ch cwyn, bydd aelod o’r uwch staff yn fodlon ei hysgrifennu ar eich rhan. Bydd y Cyfarwyddwr yn anfon y datganiad hwn atoch chi ac yn gofyn i chi ei wirio, ei lofnodi a’i anfon yn ôl. Fyddwn ni ddim yn gwrthod symud ymlaen gyda’n hymholiadau pe baech chi’n amharod i’w lofnodi.

Gallwn ni drefnu cyfieithydd os oes angen un arnoch chi.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwn ni’n cydnabod ein bod ni wedi cael eich cwyn cyn pen dau ddiwrnod gwaith i’r dyddiad y daeth i law.

Bydd y Cyfarwyddwr yn mynd ati i ymchwilio’r gwyn. Efallai y bydd rhaid edrych ar eich cofnodion sgrinio.

Bydd Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol yng Nghymru, sy’n gyfrifol am adolygu cwynion am sgrinio serfigol yng Nghymru, yn ateb eich llythyr cyn pen 20 diwrnod gwaith.

Os nad yw’n bosib cwblhau’r broses ymchwilio yn yr amser hwn, byddwch chi’n cael gwybod am y rheswm dros yr oedi a phryd i ddisgwyl ateb.

Rydyn ni’n delio â phob mater yn gyfrinachol

Byddwn ni’n cadw’ch manylion personol yn gyfrinachol a dim ond yn rhannu gwybodaeth â phobl sydd angen ei gwybod.

Beth os ydw i’n dal yn anfodlon?

Gallwch chi ofyn am adolygiad annibynnol. Ysgrifennwch at yr Ysgrifenyddiaeth Annibynnol ar gyfer Cwynion (Independent Complaints Secretariat) gan esbonio pam rydych chi’n anfodlon. Rhaid i chi wneud hyn cyn pen 28 diwrnod i’r dyddiad y cawsoch chi’r llythyr terfynol ynglŷn â’r gwyn. Byddwn ni’n rhoi manylion llawn i chi yn ein hateb.

Fel arall, o ran cwynion am y driniaeth neu’r gofal a gawsoch chi ar neu ar ôl 1 Ebrill 2006, gallwch chi gwyno’n syth wrth yr Ombwdsmon. Efallai y byddwch chi hefyd am ofyn am gyngor a chymorth Cyngor Iechyd Cymuned eich ardal.

Mae taflenni gwybodaeth am hyn ar gael o: www.wales.gov.uk/nhscomplaints

Anfonwch eich awgrymiadau, eich sylwadau neu’ch cwynion at:

Acting Director
Cervical Screening Wales
18 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9LJ

Dr Anne Hauke
Regional Programme Coordinator
Cervical Screening Wales
16 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9LJ

Dr Jenny Brick
Regional Programme Coordinator
Cervical Screening Wales
PO Box 110
Jobswell Road
St Davids Park
Carmarthen
SA31 9AA

Dr Jenny Brick
Regional Programme Coordinator
Cervical Screening Wales
36 Orchard Street
Swansea
SA1 5AQ

Dr Louise Pickford
Regional Programme Coordinator
Cervical Screening Wales
Preswylfa
Hendy Road
Mold
CH7 1PZ

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Ffôn: 0845 601 0987
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

[CSW11(Ver1)10/06]